V roce 2022 se DDM TREND Roudnice n. L. zapojil do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Operačního programu Jan Amos Komenský – Šablony IV.

Zájmové vzdělávání v DDM bude podpořeno z Evropských strukturálních a investičních fondů.

  1. Začátek projektu: 1.11.2022
  2. Ukončení projektu: 31.10.2025
  3. Výše podpory: 1 971 717 Kč
Podpořené aktivity zájmového vzdělávání:
  • Profesní rozvoj pracovníků v SVČ – financování vzdělávání zaměstnanců DDM ve formě kurzů, stáží, supervize, mentoringu či koučingu. Kurzy k získávání či prohlubování dovedností, znalostí a kompetencí pro práci s dětmi.
  • Spolupráce pracovníků v SVČ – sdílení zkušeností pracovníků v rámci DDM nebo mezi zaměstnanci různých škol a školských zařízení. Vzájemná spolupráce na přípravě, realizaci a zhodnocení výuky, návštěvy hodin kolegů a vzájemná spolupráce.
  • Inovativní vzdělávání – vzdělávání účastníků s pomocí nových metod a strategií, vedoucích k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti – projektová výuka, tandemová výuka, vzdělávání s využitím nových technologií, zážitková pedagogika, propojování formálního a neformálního vzdělávání, aktivizující metody.
  • Setkávání s rodiči a veřejností – spolupráce s rodiči prostřednictvím společných setkání, zapojení zástupců DDM, rodičů a žáků do společných aktivit, komunitní a odborná setkávání.

 

Název projektu: Inovativní vzdělávání DDM TREND

Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0004419

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)

Výzva č. 02_22_002 (Šablony IV)

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Částka: 1 971 717 Kč

Termín: od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2025

Účelem dotace je:
– zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
– zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin​