Charakteristika organizace:

Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. (dále jen DDM) je příspěvkovou organizací Města Roudnice nad Labem, poskytující činnost školské organizace dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. V souladu se Zřizovací listinou, schválenou Radou města Roudnice n. L., rozvíjí svou činnost v oblasti volnočasových aktivit. Veškerá činnost se řídí podle Vnitřního řádu a dalších vnitřních předpisů, které jsou vydávány v souladu s platnými zákony České republiky, směrnicemi a nařízeními zřizovatele a dalšími platnými normami.

Historie:

Dům dětí a mládeže je v našem městě provozován od roku 1985. Původně se nacházel v areálu přírodního divadla a poté ve vilové čtvrti v městské části Bezděkov. V roce 1994 se změnil na příspěvkovou organizaci města a přestěhoval se do objektu na největším roudnickém sídlišti, který byl původně určen k provozu jeslí. V září 2009 se z důvodu nutného navýšení kapacity roudnických mateřských škol musela dosavadní budova přebudovat na MŠ Sluníčko a DDM se přesunul do prostor ZŠ ve Školní ulici. V roce 2015 rozhodlo vedení města, že bude DDM svěřena budova v Jungmannově 667 (dříve ZŠ Praktická). Do opravy budovy DDM a město investovaly přes 1 milion Kč. Zároveň byly zmenšeny prostory DDM ve Školní ulici. Ve školním roce 2015/2016 fungoval DDM na obou pracovištích. V červnu 2016 DDM předal všechny prostory ve Školní ulici zpět ZŠ a MŠ Roudnice nad Labem. Bylo změněno sídlo, které je nyní v jediné budově, tj. Jungmannova 667.

Prostory DDM: 

DDM TREND Roudnice n. L. sídlí v budově Jungmannova 667, kde provozuje svou hlavní činnost. K dispozici je zde recepce pro návštěvníky a účastníky zájmového vzdělávání, zázemí pro zaměstnance, ředitelna, kancelář, keramická dílna, herna, cvičební sál, kuchyňka, tvořivý klub, multimediální učebna a technický klub. Budova má též svou zahradu.

Kromě těchto prostor DDM poskytuje zájmové vzdělávání na odloučených pracovištích. Jsou jimi tělocvičny a učebny v základních školách v Roudnici n. L. a učebny v ZŠ Horní Beřkovice a v ZŠ Libochovice.

Činnost DDM:

Hlavní činností DDM je poskytování zájmového vzdělávání v zájmových útvarech (kroužcích). Účastníky DDM jsou děti předškolního věku, žáci, mládež i dospělí. Každoročně je v nabídce kolem 90 až 100 kroužků, jichž se účastní stovky dětí a žáků.

K hlavní činnosti DDM patří dále činnost táborová a příležitostná, tj. např. příprava kulturních, společenských a vzdělávacích akcí a kurzů pro veřejnost, pořádání soutěží, výletů, tvořivých dílen a vytváření prázdninového programu pro školáky.

Zájmové útvary:

Výuka v zájmových útvarech (dále jen ZÚ) probíhá zpravidla 1x až 2x týdně, trvá standardně 1 až 3 hod., přičemž délka výuky a počet účastníků jsou přizpůsobeny charakteru dané činnosti a kapacitě prostor. Zápis do zájmových útvarů probíhá v měsíci září, výuka je nově zahájena již v polovině září a končí na konci května.

Podmínkou zahájení docházky je podání řádně vyplněné přihlášky a úhrada příspěvku za ZÚ. Součástí přihlášky je také informovaný souhlas s poskytnutím osobních údajů.

Akce:

V průběhu školního roku pořádá DDM akce pro veřejnost, zaměřené na děti i dospělé. Jedná se o společenské akce typu mikulášská nadílka, maškarní karneval nebo pálení čarodějnic, dále sportovní turnaje, soutěže, tvořivé dílny, tematické výlety apod.

Tábory:

DDM zajišťuje program pro děti školního věku v období podzimních, pololetních, jarních a velikonočních prázdnin a v období od 1. do 31. července. Na tyto dny je připraven táborový program, turnaje, výlety nebo jiné akce. Informace, táborový řád, přihláška a další formuláře ve složce Dokumenty.

Další služby:
  • Půjčování kostýmů a pomůcek – tato služba je přístupná spolkům a organizacím, např. za účelem pořádání školních a jiných akcí. Půjčování probíhá hromadně ve smluveném termínu a je zpoplatněno.
  • Prodej drobného občerstvení – tato služba je z důvodu zavedení „pamlskové vyhlášky“ omezena. Jedná se o prodej drobného občerstvení a výrobků v recepci DDM nebo na trzích a dalších akcích.
  • Pronájem prostor – tato služba je poskytována na základě smluvního vztahu. Pronajmout si lze cvičební sál, případně jiné prostory. Smlouvy jsou uzavírány s ohledem na účel pronájmu, podmínkou pronájmu může být úhrada služeb recepce. Služba je zpoplatněna.
  • Kulturní program – tato služba zahrnuje sjednání hudebních, tanečních a jiných vystoupení na kulturních akcích, sportovních turnajích, dětských dnech atd.
  • Poradenská činnost – dle poptávky a možností DDM.