Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. je příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem, jejíž hlavní činností je poskytování zájmového vzdělávání v souladu s Vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Účastníky vzdělávání jsou děti, žáci, studenti a dospělí.

Dům dětí a mládeže je střediskem volného času zaměřeným na více vzdělávacích oblastí. Účastníci vzdělávání se v DDM věnují sportovním, hudebním, výtvarným, technickým, praktickým a dalším činnostem, které rozvíjejí jejich kompetence pro život.

Hlavní činnost DDM:

  • Pravidelná činnost – uskutečňuje se v zájmových útvarech (kroužcích), které probíhají ve dnech školního vyučování, zpravidla jednou týdně
  • Příležitostná činnost – výchovná, vzdělávací a tematická rekreační činnost příležitostného charakteru, zejména kulturní a společenské akce, výlety, tvořivé dílny
  • Táborová činnost – pořádání příměstských či výjezdních táborů a dalších pobytových akcí pro děti školního věku
  • Osvětová činnost – poradenství v oblasti zájmového vzdělávání, případně organizaci výchovně vzdělávacích aktivit
  • Individuální činnost – k podpoře žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v rámci nabídky
  • Spontánní činnost – koutek pro děti v DDM či na akcích, možnost setkávání

 

Vedlejší a doplňková činnost DDM:

DDM provozuje v souladu se zřizovací listinou kromě výchovně vzdělávací činnosti i další doplňkovou činnost.

  • Prodej drobného občerstvení, výrobků a dalšího zboží – výroba a prodej výrobků jako součást společenských akcí, služby pro žáky a další návštěvníky DDM.
  • Půjčovna kostýmů a pomůcek – zpoplatněná služba pouze pro organizace a spolky, po předchozí dohodě.
  • Pronájem tělocvičny – cena pronájmu cvičebního sálu je 100 Kč na hodinu. V závislosti na povaze činnosti, počtu návštěvníků či otevření budovy může být podmínkou pronájmu sjednání služeb recepce, které jsou zpoplatněny částkou 100 Kč za hodinu.
  • Vystoupení – ve spolupráci s DDM lze sjednat vystoupení (taneční, hudební, mažoretky a jiná) na kulturních akcích, v domovech pro seniory atd.